Reklamace

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. “Prodávající“ je firma Inter Porter s.r.o.,
Praha 10, Strašnice,Vinohradská 3216/163, PSČ 100 00,
tel + 420 773367776,
e-mail: info@e-porter.cz,
IČO :247 984 61, DIČ: CZ247 984 61,
zapsána 19.01.2011 v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C,vložka 175224.

“Kupující“je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (emailem). V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady ,tj. musí uvést o jaké vady se jedná. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a dodací list.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží o jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručením dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje ,že obal zboží je nepoškozený.Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. V opačném případě musí nahlásit škodu přepravci.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návod k použití (návod k obsluze) .V případě užívání výrobku v rozporu s návodem nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající s provozu produktu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží , chybnou obsluhou , neodborným nebo neoprávněným zásahem , jakož i použitím, údržbou či instalací , které jsou v rozporu s návodem. Reklamace nebude uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím,tj. dnem na dodacím listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.Záruka se vztahuje na výrobek bez vnějších poškození a poživaný podle návodu a v souladu s technickými charakteristikami.Během záruční doby se uživateli výrobku zapovídá rozmontovávat a měnit součásti zavírače dveří,které nevyhovují technickým charakteristikám výrobku.

Vyřízení reklamace

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud není dohodnuto jinak.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu se lhůta k vyřízení reklamace počítá ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Nesrovnalost v dodaném zboží je nutno ihned a bez prodlení oznámit na reklamační oddělení na tel. +420 773 367 776

Vzor reklamačního protokolu

Firma :
Ulice :
Město PSČ:
Název zboží:
Datum:
Číslo a název dokladu:
Stručný popis závady:
Přílohy( fotografie ):